Blog

PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

Jan Kowalski
-

Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie podkreśla jej szczególną rolę w szwedzkim porządku prawnym. Ta jednak nie dziwi, biorąc pod uwagę powagę składanych oświadczeń testamentowych, za pomocą których testatorzy decydują o przeznaczeniu swojego majątku na wypadek śmierci.

Zważywszy na konieczność zapewnienia należytej ochrony prawnej ostatniej woli spadkodawcy, jak i praw spadkowych należnych pozostałym uczestnikom postępowania spadkowego procedura testowania może zostać poddana kontroli sądowej. Taki stan rzeczy umożliwia w uzasadnionych okolicznościach skuteczne kwestionowanie testamentów przed sądami. Dlatego też w ramach dzisiejszego opracowania przedstawiliśmy pokrótce najważniejsze kwestie związane z podważeniem testamentu na gruncie prawa spadkowego w Szwecji.

Przesłanki nieważności testamentu w prawie spadkowym w Szwecji

Katalog przesłanek nieważności testamentu w prawie spadkowym w Szwecji znajduje się w rozdziale 13. Ärvdabalk. Wykazanie którejkolwiek z nich prowadzi do konieczności uznania testamentu za nieważny w świetle obowiązującego tam prawa. Nieważność testamentu oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych. Zgodnie ze szwedzkim kodeksem spadkowym podstawę do podważenia testamentu mogą stanowić:

 • brak zdolności do sporządzenia testamentu;
 • niedochowanie właściwej formy (naruszenie wymogów formalnych);
 • sporządzenie testamentu pod wpływem zaburzenia psychicznego;
 • ograniczenie swobody testatora w trakcie procedury testowania poprzez użycie wobec niego groźby lub podstępu.

Podważenie testamentu w prawie spadkowym w Szwecji jest najprostsze w oparciu o zarzut niedochowania przez testatora określonych prawem wymogów formalnych. Wybór konkretnej przesłanki zależy jednak wyłącznie od okoliczności towarzyszących konkretnej sprawie spadkowej. Warto zaznaczyć, że przepisy prawa spadkowego w Szwecji przewidują również inne przyczyny skutkujące bezwzględną nieważnością testamentu, np. jego fałszerstwo.

Podważenie testamentu w Szwecji – legitymacja czynna, termin

Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa spadkowego w Szwecji procedura podważenia testamentu opiera się na zaskarżeniu testamentu do właściwego w sprawie sądu rejonowego. Legitymowanymi czynnie do wniesienia skargi na testament są wyłącznie spadkobiercy, przez których należy rozumieć krewnych spadkodawcy uprawnionych do dziedziczenia z mocy prawa (tj. ex lege). Z tego powodu zapisobiercy nie są uprawnieni do wniesienia komentowanej skargi.

Termin na wniesienie skargi w przedmiocie podważenia testamentu w prawie spadkowym w Szwecji wynosi 6 miesięcy, liczonych od dnia doręczenia spadkobiercy testamentu. Przez doręczenie testamentu rozumie się dostarczenie spadkobiercy jego kopii. Uchybienie wskazanemu powyżej terminowi skutkuje utratą przez spadkobiercę prawa do wniesienia skargi, co wynika wprost z brzmienia przepisu rozdziału 14. § 5 Ärvdabalk.

Podważenie testamentu w Szwecji – pozostałe informacje

Zgodnie z przepisami prawa spadkowego w Szwecji ciężar wykazania dowodu spoczywa na osobie, która wywodzi z niego skutki prawne. Zważywszy na fakt, że uprawnionym do wniesienia skargi jest wyłącznie spadkobierca, to właśnie on jako strona skarżąca jest obowiązany do dowiedzenia swoich racji przed sądem. W przeciwnym wypadku podważenie testamentu nie będzie skuteczne.

W zależności od okoliczności sprawy i zasadności twierdzeń skarżącego sąd orzeka o nieważności testamentu w całości bądź w części. W razie orzeczenia przez sąd bezwzględnej nieważności całego testamentu zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa spadkowego w Szwecji odnoszące się do dziedziczenia ustawowego. Wola spadkodawcy nie będzie miała wówczas najmniejszego znaczenia.

Dziedziczenie w Szwecji

Nabywanie spadku w Szwecji zawsze wiąże się z koniecznością dokładnej znajomości przepisów prawnych obowiązujących w tym państwie. Pojawiają się również bariery językowe oraz problemy logistyczne. Z tego powodu większość spadkobierców pochodzących spoza Szwecji nie jest w stanie poradzić sobie ze swoją sprawą spadkową. Chcąc uniknąć możliwych niedogodności związanych z dziedziczeniem w Szwecji, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w międzynarodowym prawie spadkowym.

Prawnicy z kancelarii Lawyer in Europe wielokrotnie pomagali swoim Klientom w nabywaniu spadku w Szwecji. Jednym z głównych obszarów specjalizacji naszej kancelarii jest zagraniczne prawo spadkowe, dzięki czemu posiadamy bardzo duże doświadczenie w ochronie praw spadkowych naszych Klientów. W razie potrzeby skorzystania z kompleksowej ochrony prawnej zapraszamy do skontaktowania się z prawnikami z Lawyer in Europe.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments