Odszkodowania

Wypadek za granicą: odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe za granicą

Wypadek za granicą: odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe za granicą.

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Lawyer in Europe są odszkodowania z tytułu zdarzeń za granicą. Lawyer in Europe specjalizuje się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych na całym świecie dla obywateli różnych krajów. Jeśli jesteś zainteresowany odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny, czy wypadek przy pracy za granicą, nasi prawnicy są gotowi zapewnić Ci wysokiej jakości profesjonalną pomoc w tej sprawie.

Napisz

  Wiadomość

  Odszkodowanie – dlaczego warto zaangażować prawnika

  Odszkodowanie/zadośćuczynienie jest formą rekompensaty, najczęściej pieniężnej, rzadziej w formie świadczeń innego rodzaju, które strona poszkodowana otrzymuje w wyniku bezprawnych działań innej osoby. Warunki określające prawo do odszkodowania mogą się znacznie różnić w zależności od jurysdykcji danego państwa i specyfiki każdego indywidualnego przypadku.

  Staramy się pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania oraz innych możliwych świadczeń (renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie). Prowadzimy sprawy dotyczące szkód osobowych i rzeczowych powstałych w wyniku wypadków drogowych, wypadków przy pracy i innych zdarzeń.

  Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków w Europie i na świecie (USA, Kanada) można klasyfikować według różnych kryteriów.

  Z uwagi na częstotliwość wypłat wyróżnia się:

  • świadczenia jednorazowe;
  • świadczenia okresowe (miesięczne, roczne).

  Należy pamiętać, że przepisy regulujące kwestię odszkodowań mogą się znacznie różnić w zależności od kraju zdarzenia. Dlatego właśnie należy skontaktować się z wyspecjalizowanymi prawnikami zajmującymi się prawem odszkodowań (adwokaci od odszkodowań od wypadków drogowych, wypadków przy pracy za granicą itp.). Nasi prawnicy współpracują z kancelariami prawnymi w różnych krajach, zapewniając dostęp do zagranicznych specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego.

  Odszkodowanie/zadośćuczynienie z tytułu obrażeń ciała

  Osoba poszkodowana w wypadku jest uprawniona do otrzymania rekompensaty pieniężnej od osoby, która dopuściła się czynu niedozwolonego (zadośćuczynienie od sprawcy wypadku), niezależnie od tego, czy działania te były umyślne, czy też wynikały z zaniedbania.

  Rekompensata z tytułu uszkodzenia ciała to kwota pieniężna, którą możesz otrzymać, gdy doznasz uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie za obrażenia ciała może obejmować refundację kosztów leczenia, utraconych zarobków, zadośćuczynienie za ból fizyczny oraz rekompensatę za cierpienie psychiczne i inne wydatki związane z urazem.

  Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje obrażenia były wynikiem czyjegoś zaniedbania lub działań niezgodnych z prawem, zalecamy skontaktowanie się z prawnikiem zajmującym się odszkodowaniami w celu uzyskania porady prawnej. Prawnik będzie w stanie ocenić Twoją sprawę, doradzić Ci, co możesz zrobić i zapewni ochronę Twoim interesom.

  Zadośćuczynienie za krzywdę

  Krzywda to odczucie, które może obejmować różne aspekty negatywnego cierpienia emocjonalnego i psychicznego. Przykładem krzywdy jest przede wszystkim cierpienie spowodowane utratą bliskiej osoby.

  Zadośćuczynienie powinno kompensować poszkodowanemu doznane przez niego ból i cierpienia fizyczne oraz psychiczne.
  Na wysokość zadośćuczynienia z tytułu krzywdy wpływa:

  • stopień cierpień fizycznych i psychicznych oraz ich nasilenie
  • trwałość następstw zdarzenia, proces leczenia i rehabilitacji;
  • wiek poszkodowanego;
  • rodzaj wykonywanej przez poszkodowanego pracy, wysokość uzyskiwanych dochodów;
  • widoki powodzenia na przyszłość.

  Zadośćuczynienie po stracie osoby bliskiej

  Z tytułu śmierci osoby bliskiej wszystkim najbliższym członkom rodziny przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku ze stratą osoby bliskiej (zadośćuczynienie za wypadek samochodowy, w pracy i inne). Świadczenie to ma na celu złagodzenie poczucia krzywdy, żalu i cierpienia po śmierci osoby bliskiej.

  Prawo do tego świadczenia przysługuje:

  • dzieciom zmarłego,
  • małżonkowi zmarłego,
  • dziadkom zmarłego,
  • wnukom zmarłego oraz ewentualnie,
  • dalszej rodzinie w przypadku udowodnienia uszczerbku lub trwałej relacji ze zmarłym.

  Wysokość tego świadczenia zależna jest m.in. od doznanego uszczerbku natury psychicznej i fizycznej przez osobę poszkodowaną lub uprawnioną do zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby.

  Prawnik za granicą - odzyskiwanie odszkodowania za granicą

  Odszkodowanie za szkody materialne

  Aby je otrzymać musimy doświadczyć szkody, czyli straty w rzeczach materialnych. Prawo nie definiuje pojęcia takiej szkody. Szkoda materialna (nazywana szkodą rzeczową), powstaje kiedy dochodzi do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia, posiadanych przez nas dóbr materialnych, przedmiotów. W tym przypadku sprawca lub podmiot zobowiązany do naprawienia szkody jest zobowiązany do jej pełnego zrekompensowania. W praktyce, poszkodowany w celu pełnej ochrony swoich praw i interesów, powinien skorzystać z pomocy prawników.

  Jeśli sprawca lub podmiot zobowiązany do naprawienia szkody odmówi osoba poszkodowana może wnieść powództwo do sądu. Biorąc pod uwagę złożoność tej kwestii prawnych i proceduralnych, zaleca się i w tym wypadku skorzystanie ze wsparcia prawnego. Kompetentny prawnik opracuje plan działania, w tym gromadzenie niezbędnej dokumentacji dla poparcia dowodów. Do zadań prawnika reprezentującego klienta w sprawie o odszkodowanie należy przede wszystkim:

  • ocena okoliczności wypadku;
  • dostarczenie poszkodowanemu informacji o jego prawach i możliwościach wynikających z przepisów prawa;
  • dochowanie terminu przedawnienia odszkodowania;
  • przygotowanie prawidłowego i uzasadnionego pozwu o odszkodowanie;
  • w razie potrzeby reprezentowanie sprawy w sądzie i obrona interesów poszkodowanego;
  • negocjacje ze stroną przeciwną w celu osiągnięcia polubownej ugody.

  Dlaczego należy skontaktować się z prawnikiem

  Uzyskanie odszkodowania za wypadek za granicą jest najczęściej procesem bardziej złożonym niż walka o odszkodowanie w kraju. Wymaga on znajomości prawa międzynarodowego i przepisów obowiązujących w danym kraju. Nadto wymagana jest znajomości języka kraju, w którym doszło do wypadku.

  Nasza firma świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie prawa międzynarodowego, dając Klientom możliwość skutecznego rozwiązywania kwestii prawnych za granicą. Nasze podejście opiera się na szeregu zasad, które zapewniają wysoki poziom profesjonalizmu i indywidualne podejście do każdego Klienta.

  Oto kilka kluczowych zasad, na których opiera się Lawyer in Europe:

  • Zapewnienie wysoko wykwalifikowanego i profesjonalnego wsparcia w dziedzinie prawa międzynarodowego;
  • Aktywny udział w procesie, w tym reprezentowanie interesów Klienta podczas rozpraw sądowych;
  • Skupienie się na indywidualnych potrzebach i zainteresowaniach każdego Klienta;
  • Praca nad osiągnięciem konkretnych i pozytywnych wyników dla Klienta;
  • Zapewnienie poufności i ochrony interesów Klienta;
  • Zapewnienie pozaprawnego wsparcia Klienta (na przykład opłacanie wydatków w imieniu klienta).

  Takie podejście umożliwia naszemu zespołowi świadczenie wysokiej jakości i profesjonalnych usług prawnych Klientom stojącym przed międzynarodowymi kwestiami prawnymi (na przykład wypłaty odszkodowania komunikacyjne, za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową za granicą, szkody moralnej i inne rodzaje odszkodowań powypadkowych).

  Wypadek za granicą odszkodowanie

  Regulacja prawna odzyskiwania odszkodowań za granicą – podsumowanie

  Uczestnicząc w wypadku za granicą, który skutkuje śmiercią, utratą zdrowia lub szkodą materialną masz prawo ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie ewentualnie inne dodatkowe świadczenia – w celu jak najpełniejszego wyrównania straty lub krzywdy. Twoje roszczenie może obejmować różne aspekty, w zależności od charakteru zaistniałych zdarzeń. Oto niektóre z rodzajów odszkodowań, o które możesz się ubiegać:

  • zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i urazy psychiczne spowodowane wypadkiem za granicą;
  • odszkodowanie za utracone zarobki z powodu tymczasowej lub trwałej niepełnosprawności;
  • odszkodowanie za utratę możliwości dalszego wykonywania zawodu;
  • odszkodowanie za szkody w dobrach materialnych, takich jak samochód lub nieruchomość;
  • pokrycie kosztów leczenia, w tym, operacji, rehabilitacji czy zakupu niezbędnych wyrobów medycznych;
  • zwrot kosztów transportu do placówek medycznych i innych powiązanych wydatków;
  • zwrot kosztów wynajmu samochodu w przypadku utraty lub uszkodzenia własnego pojazdu;
  • zwrot kosztów usług pielęgniarskich, jeśli stan zdrowia wymaga pomocy;
  • zwrot kosztów sprowadzenia ciała do innego kraju.

  Kolejność podejmowanych czynności

  Pierwszym krokiem w sprawie o odszkodowanie jest ustalenie okoliczności sprawy.Wymaga to uzyskania informacji zawartych w aktach sprawy karnej lub w innych dokumentach, gdy sprawa karna nie została zainicjowana. Następnie konieczne jest zgłoszenie szkody wraz z roszczeniami do odpowiednich organów lub instytucji w kraju, w którym doszło do wypadku. W niektórych krajach obowiązkowe jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego obrażenia osoby ubiegającej się o odszkodowanie.

  Ograniczenia czasowe

  Okresy przedawnienia, znane również jako okresy przedawnienia roszczenia o odszkodowania, to zakreślone ramy czasowe w których należy zainicjować sprawę o odszkodowanie. Okresy te są regulowane przez prawo danego kraju lub jurysdykcji i mogą się znacznie różnić od siebie.

  Terminy mogą mieć wpływ na możliwość otrzymania odszkodowania dlatego ważne jest, aby znać terminy obowiązujące w danym kraju, w którym doszło do wypadku. Przekroczenie terminów może skutkować ograniczeniem lub utratą prawa do odszkodowania powypadkowe za granicą.

  Co decyduje o sukcesie sprawy?

  Lawyer in Europe świadczy usługi pomocy prawnej w sprawach o wszelkiego rodzaju odszkodowania wynikające ze zdarzeń za granicą. Nasi prawnicy pomogą Państwu w uzyskaniu zadośćuczynienie za wypadek w pracy za granicą, odszkodowania komunikacyjne za granicą, i także za wypadki w rolnictwie, trwałe uszkodzenia ciała, wypadki śmiertelne.

  O co należy zadbać, gdy nastąpi zdarzenie

  Powodzenie sprawy o odszkodowanie zależy od wielu dokumentów, w tym takich, o które należy zadbać na samym początku, natychmiast po wypadku. Są to przede wszystkim:

  • fotografie samego miejsca zdarzenia, uszkodzonych przedmiotów i innych ważnych szczegółów;
  • fotografie obrażeń w celu potwierdzenia ich wystąpienia;
  • oficjalne dokumenty przygotowane przez organy ścigania, w tym raporty policyjne, w celu ustalenia faktów dotyczących incydentu;
  • dokumentacja medyczna, w tym raporty lekarzy, w celu wykazania charakteru odniesionych obrażeń;
  • oświadczenia osób (świadków), które były obecne na miejscu wypadku w celu potwierdzenia okoliczności zdarzenia i odpowiedzialności.

  Nasze podejście do świadczenia pomocy prawnej uwzględnia fakt, że firmy ubezpieczeniowe również będą miały własnych prawników. Sukces naszego zespołu zależy od umiejętności i doświadczenia, a także skutecznego wykorzystania przedstawionych dowodów.

  Koszt uzyskania odszkodowania za granicą – cena usług kancelarii prawnej Lawyer in Europe

  Lawyer in Europe oferuje wygodny dla Klienta system wynagrodzenia success fee. Takie rozwiązanie zapewnia przejrzystość i motywuje nasz zespół do wydajnej pracy w celu osiągnięcia pozytywnych wyników dla Klienta. Oto kilka kluczowych zalet tego systemu:

  • dostępność usługi – Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za naszą pracę, dopóki sprawa nie zakończy się sukcesem;
  • przejrzystość i jasne warunki – wszystkie warunki współpracy, w tym koszt usług prawnika w celu uzyskania odszkodowania za granicą, są jasno określone w umowie;
  • motywacja dla naszego zespołu – im wyższe odszkodowanie dla Klienta, tym wyższe nasze honorarium (wynagrodzenie jest bezpośrednio związane z korzystnym rozwiązaniem sprawy).

  Jak wygląda proces zgłaszania roszczenia?

  Bezpłatne konsultacje z prawnikami firmy, podpisanie umowy z «Lawyer in Europe»

  Skompletowanie niezbędnego pakietu dokumentów

  Prowadzenie negocjacji, w braku porozumienia wniesienie pozwu

  1 – Zbieranie informacji

  Pozwany uznaje odpowiedzialność

  Pozwany nie uznaje odpowiedzialności

  Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowania i innych świadczeń

  Zajmujemy się postępowaniem sądowym w Twojej sprawie

  2 – Rozstrzygnięcie sprawy

  Sprawa jest zamknięta

  Jeśli otrzymujesz odszkodowanie, płacisz za usługi firmy

  3 – Zakończenie

  Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za granicą?

  Komunikacja z klientem w sprawach z zakresu odszkodowań powypadkowych za granicą ma być wygodna i przystępna dla Klienta:

  • Zapewniamy kontakt na wiele sposobów: osobiste wizyty w biurze, komunikatory (Viber, WhatsApp, Telegram), e-mail i telefon. Dzięki temu możesz wybrać metodę, która odpowiada Twoim preferencjom.
  • Formularz online – możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem formularza online sprawia, że proces jest jeszcze wygodniejszy, szczególnie dla tych, którzy preferują szybką i sprawną procedurę.
  • Szybka reakcja z naszej strony.
  • Globalny zasięg.

  Złóż wniosek już teraz. Jeśli potrzebujesz odszkodowania za wypadek we Włoszech, Francji, Norwegii, Szwecji, Holandii, USA lub innym kraju, nasz zespół jest zawsze gotowy do pomocy!

  Prawnik zajmujący się wypłatami odszkodowań za granicą

  Wykaz usług prawnych – pomoc adwokata w sprawach odszkodowawczych

  Odszkodowania mogą być przyznane w związku z różnymi rodzajami szkód – obrażeniami fizycznymi, uszczerbkami materialnymi czy też krzywdami. Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu, szkody w mieniu, utracony dochód oraz z innych możliwych tytułów.

  Odszkodowanie z tytułu wypadku drogowego – usługi prawnika zajmującego się wypadkami drogowymi za granicą

  Nasza pomoc w sprawach wypadkowych za granicą obejmuje szeroki zakres usług prawnych dla poszkodowanych. Nie ograniczamy się wyłącznie do uzyskiwania wypłat odszkodowań od podmiotów zobowiązanych (głównie ubezpieczycieli), angażujemy się również w postępowania karne, których wynik ma istotny wpływ na wysokość wypłacanych odszkodowań. Nasi adwokaci specjalizujący się w zakresie wypadków samochodowych dokładają wszelkich starań, aby Klient otrzymał jak największe świadczenie finansowe, a osoba odpowiedzialna za wypadek poniosła odpowiedzialność karną za to, co się stało. Tylko takie działania z naszej strony gwarantują satysfakcję Klienta i pomagają zmniejszyć poczucie niesprawiedliwości.

  Wykwalifikowany prawnik od wypadków drogowych pomoże uzyskać należne Ci odszkodowanie za wypadek za granicą, będzie zaangażowany w Twoją sprawę od dnia zgłoszenia roszczenia aż do wypłaty odszkodowania komunikacyjne.

  Przyjmując do prowadzenia sprawę, przejmujemy na siebie obowiązki związane z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów. W razie potrzeby reprezentujemy Klienta w sądzie. Nasi adwokaci to specjaliści od wypadków, stanowią oni gwarancję uzyskania jak najwyższych odszkodowań.
  Jesteśmy elastyczni w zakresie komunikacji z Klientem. Nasi prawnicy ruchu drogowego są do Państwa dyspozycji za pośrednictwem komunikatorów, poczty elektronicznej lub telefonu.

  Zdajemy sobie sprawę, że kwoty odszkodowań za wypadek drogowy mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, ale zawsze dokładamy wszelkich starań, aby najkorzystniej dla klienta rozwiązać sprawę.

  Formalizacja wypłat odszkodowań za granicą

  Za co odpowiada firma ubezpieczeniowa?

  W przypadku wypadku drogowego w Czechach, Polsce lub innym kraju europejskim, każda osoba, która została poszkodowana ma prawo do odszkodowania, pod warunkiem, że nie spowodowała wypadku – odszkodowania powypadkowe z oc sprawcy. Obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest wypłata osobie poszkodowanej odszkodowania z tytułu takiego wypadku. Jeżeli uczestnik wypadku ginie, firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do wypłaty zadośćuczynienia po wypadku samochodowym bliskim ofiary.

  Odszkodowanie w związku z urazem w pracy za granicą – usługi prawnika za granicą

  W przypadku doznania urazu w trakcie wykonywania pracy za granicą, poszkodowany ma prawo do określonych świadczeń – w tym wypłacanych przez ubezpieczenie społeczne. Zgłoszenie pracownika do takiego ubezpieczenia jest obowiązkowa przy oficjalnym zatrudnieniu. Nazwa organu może różnić się w poszczególnych krajach. Dla przykładu w Polsce jest to ZUS, w Szwajcarii SUVA a w Niemczech BG. Dodatkowo, pracownik może otrzymać zadośćuczynienie za wypadek przy pracy od pracodawcy lub od firmy ubezpieczeniowej, odpowiedzialnej za ryzyka związane z działalnością zawodową.

  W przypadku oficjalnego zatrudnienia, firma ubezpieczeniowa często przejmuje ryzyka związane z wypadkami przy pracy, pracami budowlanymi lub świadczeniem usług. Jest to powszechna praktyka w wielu państwach. Ważne jest, że nawet w przypadku „nieoficjalnego” wykonywania pracy za granicą, możliwe jest uzyskanie odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych – od pracodawcy lub firmy ubezpieczeniowej, jeśli są oni odpowiedzialni za wypadek.

  Ważne jest, że legalność pobytu w kraju zdarzenia nie wpływa na możliwość otrzymania odszkodowania po wypadku. Prawnicy z firmy „Lawyer in Europe” są gotowi pomóc Państwu w dochodzeniu należnych świadczeń, zadośćuczynień i odszkodowań za wypadek przy pracy za granicą. Posiadamy doświadczenie w takich sprawach w ponad 15 krajach Europy i jesteśmy gotowi zapewnić niezbędne wsparcie w uzyskaniu odszkodowań za wypadek w pracy w USA, Niemczech, Anglii, Belgii, Austrii, Irlandii, a także wypłacie odszkodowań w innych krajach Europy i świata.

  Usługi prawne w zakresie obsługi wypłat odszkodowań za granicą

  Odszkodowanie z tytułu wypadku śmiertelnego za granicą

  Kompensacja za wypadek za granicą, w wyniku którego poszkodowany zginął ma stanowić wsparcie dla rodziny zmarłego w bardzo trudnym dla niej okresie. Najbliżsi krewni zmarłego mają prawo do kilku rodzajów odszkodowań powypadkowych, m.in. do:

  • odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji materialnej;
  • zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu;
  • refundacja kosztów pomocy psychologicznej i leczenia w związku z traumą;
  • świadczenia rentowe dla niepełnoletnich dzieci zmarłego;
  • zadośćuczynienie za krzywdę psychiczną.

  Dlaczego warto skontaktować się z Lawyer in Europe?

  Rozumiemy, że sytuacje wypadkowe w obcym kraju wymagają profesjonalnego podejścia. Nasi prawnicy mają doświadczenie i wiedzę, aby doradzać i pomagać w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania. Adwokaci “Lawyer in Europe” dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w sprawie Twojego roszczenia.
  Nasze gwarancje i korzyści obejmują

  • Brak przedpłaty ze strony poszkodowanego;
  • Brak kosztów ukrytych;
  • zawarcie pisemnej umowy określającej prawa i obowiązki stron.

  Nasi prawnicy są tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku i zapewnić Ci pomoc, której potrzebujesz.
  Pamiętaj, że czas ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o odszkodowanie po wypadku za granicą – im wcześniej zgłosisz swoją sprawę, tym większe masz szanse na uzyskanie odszkodowania, do którego jesteś uprawniony.

  Często zadawane pytania przy otrzymywaniu odszkodowań za granicą

  Często sprawy kończą się na etapie negocjacji przedsądowych. Jeśli poszkodowany i sprawca lub ubezpieczyciel dojdą do porozumienia, sprawa nie trafi do sądu. Staramy się rozwiązywać wszystkie problemy ugodowo, jednak nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania zaniża jego wartość.

  Dążymy do szybkiego zakończenia sprawy i uzyskania odszkodowania dla naszych Klientów. Jednak w przypadkach poważnych urazów lub skomplikowanych sytuacji pod względem prawnym, wnioskujemy o wypłatę zaliczki na rzecz poszkodowanego.

  W przypadku, gdy poszkodowanym w wypadku za granicą jest osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, roszczenie w jej imieniu może złożyć rodzic lub członek rodziny (opiekun prawny).

  Napisz

   Wiadomość

   Może Cię zainteresować.