Regulamin Korzystania z Serwisu «Lawyer in Europe» (Umowa-Oferta)

Regulamin Korzystania z Serwisu «Lawyer in Europe» (Umowa-Oferta)

1. Przedmiot umowy:
1.1. Niniejszy dokument określa wzajemne zobowiązania pomiędzy Administracją portalu internetowego «Lawyer in Europe» a odwiedzającymi ten zasób strony.
1.2. Aktualna wersja umowy jest dostępna do wglądu na stronie internetowej https://www.spadekzagranica.com/ i może być poprawiana przez Administrację strony bez wcześniejszego uprzedzenia.
1.3. Zmiany w umowie stają się aktualne od momentu ich publikacji w portalu internetowym.
1.4. Przed skorzystaniem z portalu Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami publikowania określonych danych.
1.5. Niektóre sekcje zasobu mogą być niedostępne dla Użytkownika lub mieć szczególne warunki dostępu. Szczegółowe informacje można uzyskać od administratorów zasobu.

2. Terminy i definicje:
2.1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w celu wyszukiwania i korzystania z informacji.
2.2. «Lawyer in Europe» – portal, na którym publikuje się materiały reklamowe i ogólne informacje o pomocy prawnej za granicą. Portal zastrzega, że zawarte dane mogą nie być aktualne z uwagi na zmiany zachodzące w różnych systemach prawnych.
2.3. Usługi – wszelkie informacje, które Użytkownik otrzymuje lub przekazuje podczas interakcji z zasobem internetowym.
2.4. Polityka prywatności – instrukcja regulująca zasady gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji materiałów. Zasady te regulują relacje między stronami.
2.5. Strona internetowa – zasób internetowy o unikalnym adresie, świadczący usługi dla Użytkowników.
2.6. Regulamin Serwisu – dokument określający zasady funkcjonowania i kontroli zmian w Serwisie, uzgodniony z Polityką Prywatności.

3. Usługi i ich warunki:
3.1. Niniejszy dokument reguluje warunki i zasady, których Użytkownik musi przestrzegać podczas korzystania ze strony internetowej oraz określa obowiązki obu stron.
3.2. Korzystanie z zasobów internetowych «Lawyer in Europe» jest bezpłatne dla Użytkowników, jednak administracja zastrzega sobie prawo do oferowania płatnych usług i zmiany warunków ich świadczenia.

4. Korzystanie z witryny:
4.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administrację strony podczas zamieszczania na niej informacji.
4.2. Użytkownik przestrzega warunki korzystania z zasobu internetowego i podaje prawdziwe informacje.
4.3. Niedozwolone jest rozpowszechnianie fałszywych danych i przekazywanie informacji osobom trzecim bez upoważnienia.
4.4. Użytkownik może wykorzystywać dane ze strony internetowej zgodnie z warunkami umowy i umieszczać dane osobowe.
4.5. Administracja może wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do powiadomień i oferowania powiązanych usług.

5. Prawa Administracji:
5.1. Administracja może wprowadzać zmiany w strukturze i warunkach korzystania ze strony internetowej.
5.2. Administracja może dokonywać zmian w umowie bez zgody drugiej strony.
5.3. Administracja zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokładności informacji zamieszczonych przez Użytkowników.

6. Odpowiedzialność Administracji:
6.1. Administracja zwalnia się z odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane wykorzystaniem danych ze strony.
6.2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody poniesione przez Użytkowników z powodu naruszenia prawa lub praw osób trzecich. Konflikty między Użytkownikami a osobami trzecimi powinny być rozwiązywane bez udziału administracji strony.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments