Blog

DZIEDZICZENIE W AUSTRII – KTO PROWADZI POSTĘPOWANIE SPADKOWE?

DZIEDZICZENIE W AUSTRII – KTO PROWADZI POSTĘPOWANIE SPADKOWE?

Jan Kowalski
-

Co do zasady przepisy prawne nie nakładają na osoby powołane do dziedziczenia obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Jednakże w pewnych sytuacjach jest to konieczne. W takich przypadkach postępowanie spadkowe jest prowadzone przez właściwe w danej sprawie organy państwowe. Są one obowiązane do przestrzegania swojej właściwości z urzędu. W szczególności chodzi tu o właściwość rzeczową oraz właściwość miejscową.

Z tego właśnie powodu nasz dzisiejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu właściwości organów prowadzących postępowania spadkowe w prawie spadkowym w Austrii. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę dziedziczenia w Austrii jest austriacki kodeks cywilny Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (w skrócie: ABGB). Właściwość organów „spadkowych” jest jednak przedmiotem ustaw szczegółowych.

Dziedziczenie w Austrii – ustalanie właściwości sądów

Jednymi z najważniejszych organów prowadzących postępowania spadkowe w Austrii są rzecz jasna sądy. To właśnie one gwarantują uczestnikom postępowania spadkowego bezstronne i obiektywne rozpatrzenie zawisłych przed nimi spraw. Właściwość sądów w sprawach dziedziczenia w Austrii określa Ustawa o właściwości sądów (tzw. Jurisdiktionsnorm).

W myśl postanowień przywołanego powyżej aktu prawnego organami właściwymi rzeczowo w prawie spadkowym w Austrii są sądy rejonowe. Ich właściwość miejscowa jest ustalana na podstawie okręgu, w którym spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Wynika to wprost z przepisów zawartych w § 65 i § 66 Jurisdiktionsnorm. Jednak ustalenie właściwości miejscowej sądu nie zawsze jest możliwe w ten podstawowy sposób. W związku z tym przepisy austriackiej ustawy przewidują inne możliwości jej ustalenia.

Przykładowo w razie gdy dana osoba ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dwóch, lub większej ilości okręgów sądowych, dla każdego z tych sądów ustala się tzw. właściwość ogólną. Równocześnie powód (tj. osoba składająca pozew) dysponuje swobodą wyboru w zakresie sądu, do którego skieruje swoje żądanie. Tym samym przepisy prawa spadkowego w Austrii ułatwiają osobom zainteresowanym dochodzenie swoich praw przed sądami.

Dziedziczenie w Austrii – notariusz jako komisarz sądowy

Większość czynności procesowych w postępowaniach spadkowych nie jest jednak prowadzona przez sądy bezpośrednio. Mianowicie sprawy związane z dziedziczeniem w Austrii są najczęściej powierzane notariuszom, którzy występują w charakterze tzw. komisarzy sądowych. Notariusze działają wówczas na podstawie stosownych umocowań udzielonych im przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy. Tym samym notariusze są szczególnego rodzaju organami sądowymi. Ogólny zakres ich kompetencji wyznacza Ustawa o komisarzach sądowych (tzw. Gerichtskommissärsgesetz).

Zgodnie z § 1 niniejszej ustawy notariusze zajmują się bardzo wieloma sprawami związanymi z dziedziczeniem w Austrii. Przykładowo można tutaj wskazać na:

 • rejestrację zgonów;
 • zabezpieczenie majątków położonych w Austrii (w szczególności nieruchomości);
 • wydawanie Europejskich Poświadczeń Spadkowych;
 • sporządzanie inwentarzy (jeżeli spadkobierca zdecydował się na przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza).

W toku postępowania spadkowego notariusze dokonują wszelkich powierzonych im czynności, mając na względzie przede wszystkim ochronę interesów wszystkich uczestników postępowania oraz prowadzenie postępowania w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Procedura spadkowa w Austrii kończy się wydaniem postanowienia przez sąd spadku.

Spadek w Austrii – o czym należy pamiętać?

Dziedziczenie w Austrii czy w jakimkolwiek innym obcym państwie zawsze będzie się wiązać z pewnymi konsekwencjami, o których należy pamiętać. Podstawową komplikacją od strony prawnej są istotne różnice, jakie zachodzą pomiędzy polskim a zagranicznym porządkiem prawnym. Nie do końca wiadomo, kto będzie prowadził postępowanie, o wydanie jakich dokumentów będzie trzeba się ubiegać czy ile zajmie przeprowadzenie procedury spadkowej. Ponadto pojawiają się problemy natury logistycznej, jak i bariery językowe. Stres, pośpiech i niewiedza nie są jednak najlepszymi doradcami. Każdy błąd może bowiem tutaj bardzo wiele kosztować. Dlatego też bezpiecznym i sprawdzonym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług doświadczonego prawnika.

W kancelarii prawnej «Lawyer in Europe» oferujemy swoim Klientom kompleksową pomoc w nabywaniu spadku za granicą. Z tego względu bardzo chętnie udzielimy niezbędnego wsparcia również w sprawach dziedziczenia w Austrii. Celem uzyskania wszechstronnego wsparcia serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z prawnikami z «Lawyer in Europe».

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY

 • KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  KODYCYL W PRAWIE SPADKOWYM W AUSTRALII

  Z uwagi na szczególną treść oświadczeń testamentowych każdy testament powinien być regularnie badany przez testatora pod kątem zgodno...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  PODWAŻENIE TESTAMENTU W SZWECJI

  Dziedziczenie w Szwecji normuje obecnie szwedzki kodeks spadkowy Ärvdabalk. Kodyfikacja niniejszej gałęzi prawa cywilnego jedynie pod...
  Jan Kowalski Zobacz →
 • Subscribe
  Powiadom o
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments