Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe: obsługa prawna rejestracji spadku za granicą

Sprawy spadkowe: obsługa prawna rejestracji spadku za granicą.

Głównym celem firmy «Lawyer in Europe» jest umożliwienie naszym Klientom dziedziczenia i przyjęcia spadku za granicą. Swoje usługi wykonujemy na rzecz Klientów niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Obsługujemy osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej ale również w USA, Kanadzie czy w innych krajach.

Co oznacza «Nabycie spadku»

Spadek z zagranicy jest zjawiskiem dość powszechnym, zwłaszcza w przypadku osób mających krewnych lub majątek położony w różnych państwach. Dziedziczenie za granicą może być złożonym procesem, który wymaga znajomości prawa międzynarodowego i specyfiki przepisów obowiązujących w danym państwie.
Dziedziczenie to rodzaj sukcesji prawnej, w wyniku której prawa i obowiązki osoby zmarłej przechodzą na jej spadkobierców. Wyróżnia się dwa główne rodzaje dziedziczenia: testamentowe i ustawowe. Oba te rodzaje mogą wystąpić w sytuacji dziedziczenia za granicą. Zastosowanie wówczas będą miały przepisy wewnętrzne państwa, w którym przeprowadzana jest procedura spadkowa, ewentualnie normy prawa międzynarodowego.

Stając się uprawnionym do spadku znajdującego się w innym państwie, należy zwrócić uwagę na istotne aspekty prawne, takie jak:

 • Kolejność dziedziczenia spadku – w przypadku dziedziczenia ustawowego jest ona ustalana na podstawie pokrewieństwa ze zmarłym (spadek po ojcu, matce, małżonku, rodzeństwu, innych krewnych), przy czym kolejność dziedziczenia może wyglądać odmiennie – w zależności od kraju położenia spadku lub ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Zgodnie z generalną zasadą, pierwszeństwo w powołaniu do spadku mimo pewnych wyjątków mają najbliżsi krewni (na przykład dzieci w przypadku spadku po jednym z rodziców). Regulacja ta odnosi się oczywiście do zasad dziedziczenia ustawowego a więc do sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu. Może w nim bowiem uregulować sposób dziedziczenia w sposób dowolny, w tym całkowicie odmienny od regulacji ustawowej a więc w taki, który pominie niektórych lub wszystkich krewnych. Pamiętajmy jednak, że ustawodawstwa poszczególnych państw wprowadziły mechanizmy ochronne dla tak pominiętych spadkobierców w formie chociażby prawa do zachowku.
 • Okresy związane z wygasaniem praw związanych ze spadkiem – w poszczególnych krajach obowiązują różne terminy, w zakresie prawa spadkowego. Zakreśla się normy czasowe dla dokonania pewnych czynności jak na przykład do złożenia oświadczeń w przedmiocie przyjęcia spadku za granicą bądź jego odrzucenia. Mają one o tyle istotne znaczenie, że w razie ich przekroczenia, spadkobierca nie będzie mógł skutecznie dokonać czynności związanej ze spadkiem, co ma z kolei znaczenie chociażby dla kwestii odpowiedzialności za długi. Sytuacja po raz kolejny staje się bardziej skomplikowana w przypadku spadku za granicą z uwagi na odrębne regulacje prawne poszczególnych krajów.
Prawnik za granicą – rejestracja spadku po osobie zmarłej za granicą

Czynności poprzedzające prowadzenie sprawy spadkowej za granicą:

Osoba, która stała się beneficjentem spadku za granicą może nawet nie mieć wiedzy o swoich krewnych. Bardzo często są to osoby, z którymi spadkobierca nie utrzymywał kontaktu i nie zna nawet dokładnego miejsca ich zamieszkania. Najczęściej spadkobierca nie dysponuje również wystarczającą wiedzą z zakresu prawa spadkowego. Aby rozwiązać problemy natury prawnej i faktycznej związane z otrzymaniem spadku po osobie zmarłej za granicą, należy wybrać jeden z dwóch modeli postępowania:

 • Podjęcie samodzielnych działań w zakresie poszukiwania krewnych za granicą. Proces ten jest zazwyczaj skomplikowany i czasochłonny, gdyż wymaga dostępu do różnych baz danych. Jeszcze bardziej skomplikowanym i czasochłonnym a w wielu przypadkach niewykonalnym staje się pozyskanie wiedzy prawniczej z zakresu dziedziczenia za granicą.
 • Zlecenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu podmiotowi. W tym celu należy skontaktować się z wyspecjalizowanymi organizacjami oferującymi usługi poszukiwania osób bliskich i zajmującymi się prowadzeniem spraw spadkowych za granicą. Usługi te są zwykle płatne, ale zapewniają skuteczny wynik. Dlatego też przed przystąpieniem do poszukiwania spadku za granicą warto skorzystać z usług profesjonalistów.

Niezależnie od wybranej metody pamiętajmy, że ewentualny spadek z zagranicy sam się nie odnajdzie. Zawsze należy podjąć kroki, aktywnie angażować się w poszukiwanie bliskich. Ze swojej strony oczywiście rekomendujemy drugą metodę.

Dlaczego lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego podmiotu dla prowadzenia sprawy o spadek za granicą?

Proces rejestracji spadku zarówno w Europie jak i poza jej granicami jest procedurą dość skomplikowaną. Często, pojawiają się kwestie, które nie były brane pod uwagę we wstępnej fazie postępowania jak na przykład konieczność ustalenia ojcostwa – aby otrzymać spadek od rodziców lub innych krewnych. To z kolei rodzi kolejne potrzeby, które z racji międzynarodowego charakteru sprawy są dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku sporu krajowego (np. przeprowadzenie badania DNA).
Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych. Jednocześnie, dzięki członkostwu w stowarzyszeniu IAPPR (The International Association of Professional Probate Researchers) oraz współpracą z agencjami obrotu nieruchomościami we wszystkich krajach, jesteśmy w stanie zagwarantować swoją pomoc na każdym etapie postępowania spadkowego — od poszukiwania potencjalnych spadkobierców, ustalenie składników masy spadkowej, poprzez uzyskanie tytułów do spadku, do spieniężenia składników masy spadkowej i przekazania środków osobom uprawnionym.

Koszt prowadzenia przez «Lawyer in Europe» sprawy o spadek za granicą

Wypracowane i stosowane przez nas mechanizmy współpracy z Klientem pozwalają uwolnić go od ponoszenia ciężaru finansowego związanego z procesem o spadek za granicą. Nasze wynagrodzenie opiera się o system płatności success fee. Oznacza to, że wynagrodzenie pobieramy dopiero po pozytywnym dla Klienta zakończeniu sprawy i otrzymaniu spadku zza granicy i określone jest ono w formie procentowej prowizji. Jeżeli sprawa z przyczyn niezależnych od Klienta nie zakończy się dla niego korzystnie, nie ponosi on z tego tytułu ryzyka finansowego. Jest to zapisane w umowie, której zawarcie poprzedza prowadzenie sprawy o spadek za granicą.

Usługi prawnika w sprawach spadkowych za granicą

Rejestracja spadku za granicą

Rejestrując spadek w USA, Anglii, Austrii, Australii, Hiszpanii, Niemczech, Francji, Turcji, Włoszech i innych krajach, należy wziąć pod uwagę, że w takich przypadkach stosowane są zasady ustanowione przez ustawodawstwo danego państwa.
Wysokość naszego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia sprawy o spadek z zagranicy uzależniona jest przede wszystkim od stopnia jej złożoności, ale również od:

 • ilości notarialnie tłumaczonej dokumentacji;
 • poszukiwania majątku spadkowego;
 • przygotowania dokumentacji w postępowaniu przedsądowym oraz ewentualnym sądowym reprezentowania klienta i prowadzenie jego sprawy spadkowej w sądzie;
 • organizacji i finansowania podróży lotniczych (zdarzają się sytuacje wymagające obecności Klienta w państwie położenia spadku)
 • opłat z tytułu zakwaterowania w hotelach za granicą;
 • innych wydatków

Prawo właściwe dla spraw spadkowych za granicą

Kwestie prawne dotyczące spraw spadkowych za granicą są skomplikowane i zależą od wielu czynników, takich jak miejsce zamieszkania zmarłej osoby, jej obywatelstwo, lokalizacja majątku czy umowy lub dokumenty prawne związane ze spadkiem. Ważne jest zrozumienie, że prawo spadkowe różni się pomiędzy jurysdykcjami różnych krajów. Zatem nabycie spadku w Niemczech, USA lub innych krajach będzie miało swoją własną charakterystykę.
W międzynarodowych sprawach spadkowych zazwyczaj stosuje się zasadę, że prawo właściwe ostatnie dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej, będzie regulowało procedurę dziedziczenia spadku. W prawie określa się to mianem „lex domicilii”. Niemniej niektóre kraje mają własne przepisy dotyczące spadków obywateli, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Ponadto, czasami może być stosowane prawo miejsca położenia określonych rodzajów majątku (np. nieruchomości).
W praktyce, jeśli zmarła osoba miała związki z kilkoma krajami, sprawy spadkowe mogą być szczególnie skomplikowane. Wiele krajów jest związanych umowami międzynarodowymi, które regulują kwestie spadkowe, jak chociażby Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie właściwości sądów, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Rozporządzenie spadkowe).

Jak prawidłowo zarejestrować spadek w Europie, Polsce, Niemczech i innych krajach.

Jak przebiega proces przyjęcia spadku za granicą

Najczęściej proces związany ze spadkiem za granicą rozpoczyna się od ustalenia, czy istnieje testament. Jeśli tak, badamy jego ważność. Jeśli brak jest testamentu, następuje dziedziczenie według ustawy. Następnie należy ustalić skład spadku. Może to wymagać uzyskania dokumentów od instytucji finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych, pracowniczych i innych.

Dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy o spadek za granicą

Aby uzyskać prawo do spadku po osobie zmarłej za granicą, koniecznym jest przedstawienie określonych dokumentów prawnikom od spraw spadkowych, wśród których należy wymienić:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • akt urodzenia, ewentualnie małżeństwa spadkobiercy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość spadkobiercy;
 • pełnomocnictwa szczególne (np. bankowe)

Przynajmniej część z dokumentów uzyskiwana jest za granicą. Na podstawie pełnomocnictwa nasz adwokat od spraw spadkowych uzyskuje je w imieniu Klienta. Dokonujemy również tłumaczeń przysięgłych gdy jest taka konieczność.

Opodatkowanie spadku

Kwestia opodatkowania spadków z zagranicy jest niezwykle istotna dla spadkobierców.. Stawki podatku od spadków są zróżnicowane w zależności od kraju jego nabycia. Oznacza to, że przypadku otrzymania spadku z USA, Niemiec czy innych krajów podatek będzie zróżnicowany. Są państwa, w których nie przewiduje się w ogóle podatku od spadków (np. Cypr). Z drugiej strony w niektórych podatek ten jest szczególnie wysoki (np. Francja). W jeszcze innych krajach obowiązują szczególne zasady dotyczące obliczania podatków od spadku, które mogą się różnić w zależności od jego wartości i stopnia pokrewieństwa spadkobiercy: im wyższy stopień pokrewieństwa spadkobiercy prawnego ze spadkodawcą, tym niższy podatek.

Przyjęcie spadku za granicą z firmą «Lawyer in Europe»

Nasi adwokaci specjalizujący się w sprawach spadkowych za granicą pomogą Państwu zarówno uzyskać spadek położony w Polsce dla obywatela Niemiec, USA, Kanady, Czech lub beneficjentów z innego kraju jak i spadek położony w USA, Kanadzie czy krajach Europy dla beneficjentów spoza tych państw.
W przypadku jakichkolwiek pytań, a także w celu wyjaśnienia bardziej szczegółowych informacji, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego lub skontaktować się z nami telefonicznie albo mailowo.

Może Cię zainteresować.